Vedtægter for Firmaidræt Tønder

Herunder kan du læse de gældende vedtægter for Firmaidræt Tønder, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. juni 2020.

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Firmaidræt Tønder.

§2 Foreningens hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune.

§3 Foreningens formål

Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§4 Organisationsforhold

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. Skydeafdelingen er desuden tilsluttet DGI skytter.

§5 Medlemskab

5.1. Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer.
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

§6 Udmeldelse

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af kontingentperioden.


6.2. Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.

§7 Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Orientering om næste års budget.
  7. Valg i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt.


7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.


7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.


7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.


8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

§9 Valg

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.


9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer.


9.3. På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges økonomiansvarlig og 2 bestyrelsesmedlemmer.


9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.


9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.


9.6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer på skift hvert år.


9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§10 Afstemninger

10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.


10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.


10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.


10.4. Passive medlemmer har ikke møde- og stemmeret.


10.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.


10.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§11 Bestyrelsen

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.


11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.


11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.


11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§12 Udvalg

12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg.


12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.


12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

§13 Ad hoc udvalg

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.


13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

§14 Medlemspligter

14.1. Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.


14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§15 Tegningsret

15.1. Foreningen tegnes af formanden. Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger m.v. Til brug for kassererens (eller andres) varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via NetBank og/eller MobilBank. Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.

15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.


15.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§16 Kontingenter

16.1. Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen.


16.2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.


16.3. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen.


16.4. Kontingenter gælder som medlemskab hele foreningsåret.


16.5. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§17 Regnskab og revision

17.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.


17.2. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.


17.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 28. februar og underskrives af formand, økonomiansvarlig og revisor.


17.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.


17.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.


17.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§18 Eksklusion

18.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.


18.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den i § 7.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§19 Våbenpåtegning

Da Firmaidræt Tønder er berettiget til våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

§20 Doping

20.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund.


20.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

§21 Vedtægtsændringer

21.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.


21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.


21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 21.2. behøves at være opfyldt.

§22 Foreningens opløsning

22.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.


22.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af eventuel fast ejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindeligt flertal tilstrækkelig.


22.3. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Formuen skal anvendes til idræts/motionsarbejdet og/eller kulturlivet i Tønder Kommune.